EdetHus hyresgäster är mycket nöjda med sin fastighetsvärd, enligt årets AktivBo-undersökning.

– Att vi ligger så bra till jämfört med övriga Allmännyttan i Sverige är oerhört glädjande, säger VD Lars Wijkmark.

Vart annat år genomför EdetHus kundenkäten AktivBo, som är en NöjdKund-undersökning. I enkäten har våra hyresgäster möjlighet att tycka till om vår service, lägenheter/lokaler, utomhusmiljön och gemensamma utrymmen i området där man bor eller hyr lokal.

Redan svarsfrekvensen på enkäten var mycket bra, närmare 60 procent för bostäderna och cirka 57 procent för kommersiella lokaler. Däremot var svarsfrekvensen endast 20 procent för de kommunala lokalerna, vilket Lars Wijkmark är besviken över:

– Jag tycker det är väldigt tråkigt att så få ansvariga inom kommunen svarat på enkäten, med tanke på att det är en verksamhet som är viktig för medborgarna i form av skollokaler, äldreboenden och LSS. Som hyresvärd får vi ytterst svårt att lägga upp en strategi för förbättringsarbete när svarsunderlaget är så dåligt.

Undersökningen delas in i tre områden; Serviceindex, Produktindex och Övriga index. Maxindex är 100. På alla tre områden ligger EdetHus över branschindex, det vill säga när man jämför med övriga allmännyttiga bostadsföretag i undersökningen.

Det område som ett fastighetsbolag har bäst möjlighet att påverka, är Serviceindex. Här återfinns EdetHus bland de bolag som har högst resultat, nämligen 85,9 när det gäller bostadshyresgäster jämfört med branschindex som är 81,3. På frågan om bemötande från fastighetsvärdarna är man dessutom bäst i klassen med 95,1 procent.

– Det är ett mycket gott betyg att våra hyresgäster tycker att vi har så trevlig och engagerad personal, konstaterar Lars Wijkmark.

När det gäller Serviceindex för lokalhyresgäster ligger EdetHus strax under branschmedelvärdet, och där är det de kommunala hyresgästernas omdöme som drar ner betyget, medan de kommersiella lokalhyresgästerna är mer nöjda. Här är det ett problem att av 58 utskickade enkäter till de kommunala verksamheterna svarade enbart 12 stycken. Bakom missnöjet ligger delvis också ett välkänt problem, nämligen att de som felanmäler sällan är de som jobbar i själva verksamheten där felet finns. Vilket gör att det blir informationsglapp om när och hur EdetHus ska åtgärda eller har åtgärdat felet.

– Men vi vill ha nöjda kunder, så vi har absolut en resa att göra. Exempelvis genom att förbättra våra egna rutiner, men samtidigt måste även de kommunala verksamheterna skapa rutiner för information och återkoppling ut i sin organisation.

Hyresgästernas möjlighet att följa sitt ärende på internet behöver också bli smidigare, menar Lars Wijkmark.

– Dels funkar inte det tekniska systemet så bra som vi vill, och det behöver åtgärdas. Dessutom måste ansvarig personal bli bättre på att lägga in löpande information.

EdetHus nya organisation som sjösattes i början av året, är också en viktig del i kvalitetsutvecklingen.

– Vi börjar nu få en bättre och tydligare ansvarsfördelning inom bolaget, och vi har också fått mer struktur när det gäller fortlöpande utbildningar för personalen. På det hela taget är vi mycket nöjda med resultatet av undersökningen, som visar att vi jobbar på rätt sätt. Men den ger oss också underlag för hur vi kan jobba ännu bättre.