Startsida  /  Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

Grundtanken i vår uthyrning är rätt hyresgäst till rätt bostad. Det innebär att vi, med hänsyn till våra hyresgästers och företagets bästa, fäster stor vikt vid bedömning av ny kund.

AB EdetHus eftersträvar lugna och trygga bostadsområden för att hyresgästerna skall trivas och bo kvar. Det skapar vi genom att ha en bra balans mellan olika människor i våra bostadsområden och hus. AB EdetHus skall verka för mångfald och integration.

Vårt uthyrningssystem baseras på kötid och kundbedömning.

Våra nyproducerade lägenheter är rökfria. Detsamma gäller alla nya kontrakt som skrivs efter den första juli 2019, enligt ett beslut taget i AB EdetHus styrelse. Rökfritt gäller, förutom själva lägenheten och byggnaden, även i byggnadens omedelbara närhet så som balkonger, uteplatser med mera.

Köregler

Alla som är fyllda 18 år med giltigt svenskt personnummer kan söka bostad hos AB EdetHus.
Intresseanmälan görs på hemsidan www.edethus.se. Denna anmälan måste uppdateras var sjätte månad, i annat fall förlorar man sin plats i kön.
Kötid räknas från anmälningsdag.
För befintliga hyresgäster räknas den enskildes sammanhängande, folkbokförda boendetid som kötid hos AB Edethus.
För anställda på AB EdetHus räknas anställningstid som kötid.
Har hyresgäst erhållit bostad inom AB EdetHus bestånd måste det ha förflutit 12 månader innan hyresgästen kan byta lägenhet i AB EdetHus bestånd.

Kundbedömning

1. Hushållet ska ha en rimlig ekonomisk situation i förhållande till den erbjudna lägenhetens hyra. Den ekonomiska situationen är hushållets totala inkomst, se vidare punkt 2. För att situationen skall vara rimlig måste sökande varaktigt ha ett skäligt belopp att leva på sedan hyran är betald. Uppfylls inte kraven på en rimlig ekonomisk situation kan detta i särskilda fall kompenseras av godtagbar borgen.

2. Exempel på inkomst: lön, A-kassa, sjukersättning, pension, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, samt studiebidrag.

3. Före uthyrning gör vi en kreditupplysning. Där görs en helhetsbedömning av betalningsförmåga, kontroll av skulder och om den sökande har betalningsanmärkningar. Oreglerade, det vill säga förfallna obetalda skulder får inte finnas. Detta kan i särskilda fall kompenseras av hyresgaranti av annan (borgen).

4. Hyresskuld till AB EdetHus eller annan hyresvärd får inte finnas. En bedömning görs också om den sökande kan anses ha skött sitt tidigare boende på ett bra sätt. Detta görs genom att sökande lämnar referenser från tidigare hyresvärd.

5. För boende hos AB EdetHus ska hyresinbetalningar fungerat på ett tillfredsställande sätt under det senaste året samt att hyresgästen har beaktat ordning, sundhet och gott skick i sitt boende.

6. Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning.

Max antal personer per lägenhet
-1 rum och kök, minst 40 kvm    3 personer
-2 rum och kök, minst 50 kvm    4 personer
-3 rum och kök, minst 70 kvm    5 personer
-4 rum och kök, minst 90 kvm    6 personer
-5 rum och kök, minst 110 kvm 8 personer

AB EdetHus samarbetar med Lilla Edet kommun och tillhandahåller vid behov särskilda boendeformer för den som behöver extra stöd och tillsyn, samt till den som av andra skäl inte kan söka eller erhålla egen bostad. I samråd med Lilla Edets kommun kan vi också tillhandahålla bostäder för kommun och näringsliv då det finns behov av strategisk betydelse för kommunens utveckling. Lägenheter som faller under dessa kategorier undantas från köregler och kundbedömning.

Uthyrningspolicyn är antagen på styrelsemöte 2018-04-18.