Startsida  /  Miljöpolicy

Vårt miljöarbete:

Miljöaspekten är ständigt i fokus hos oss på EdetHus. Merparten av den energi vi använder kommer från förnybara energikällor, vilket vi är stolta och glada över. Målsättningen är att vara fossilfria till 2030, enligt det Klimatinitiativ vi har skrivit på.

Inom EdetHus följer vi utbytesprincipen – det vill säga att sämre produkter, tekniker, processer och förhållningssätt kontinuerligt skall bytas ut mot bättre. Vi har fortfarande direktverkande el i ett fåtal av våra fastigheter, vilket i sig är miljövänligt så länge elen kommer från förnyelsebar energi. Men vår ambition är att fasa ut elen som uppvärmningskälla eftersom verkningsgraden är så pass dålig, och dyr för hyresgästerna.

EdetHus är delägare i Prässebergens vindkraftspark med 25 procent. I ett av kraftverken äger man hela 75 procent, och just detta vindkraftverk är ett av tre som har en effekt på 2 megawatt. Rent konkret innebär det att detta delägande utgör 66 procent av EdetHus totala elförbrukning. Miljömässigt är det en mycket bra siffra – men även ekonomiskt, eftersom EdetHus använder all el som vindkraftverket producerar. Dessutom tar vi in arrendeintäkter för de övriga vindkraftverk som står på vår mark. Under 2019 gick vindkraften riktigt bra, och producerade ungefär 4,8 GWh. Den årliga produktionen brukar ligga mellan 4,5 och 5 GWh.

Först ut med solceller i vårt fastighetsbestånd var äldreboendet Lindkullen, där anläggningen driftsattes 2014. Alla nybyggda fastigheter hos EdetHus har solceller som producerar el, medan en del äldre fastigheter, som Pilgården och Soläng, har solfångare vilket täcker större delen av varmvattenbehovet under sommarmånaderna. EdetHus mål är att sätta upp solceller på de fastigheter där de gör mest nytta. Ett bra exempel är Ishallen i Lödöse, där takyta och väderstreck är lockande för installation. Ishallen är således en av de fastigheter som står näst på tur för solceller.

EdetHus har totalt sett hunnit mycket långt när det gäller energianvändningen. Bolaget använder till exempel endast två kubik olja per år (i genomsnitt), och den nyttjas som back-up till våra pelletspannor. Framöver kommer vi att se över hur vi ska ersätta oljan med en mer miljövänlig lösning.

Under hösten 2020 inledde vi arbetet med att byta ut Pilgårdens uttjänta pelletspanna mot bergvärme.

När det gäller att få en fossilfri fordonspark tog vi under 2019 ytterligare ett steg framåt. Vi har flera elbilar och hybrider sedan ett tag tillbaka, men problemet har varit att hitta elbilar med dragkrok – och dragkrok är ett måste i vår verksamhet. Men under 2019 kunde vår leverantör Stendahls bil erbjuda en ny modell av Renaults Kangoo som har just dragkrok för släp. Arbetsmaskiner som exempelvis gräsklippare och trimmer finns dock inte i el-utförande i dagsläget, men där får vi sätta vårt hopp till den tekniska utvecklingen.

Vår miljöpolicy:

EdetHus skall aktivt arbeta för att verksamheten bedrivs med minsta möjliga påverkan på miljön, för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och ett samhälle som fungerar enligt kretsloppsprincipen. Detta skall ske genom följande principer:

Vi skall ta hänsyn till miljön i samtliga beslut, och låta miljöarbetet vara en naturlig del i all vår verksamhet.
Vi skall ta del av ny teknik, nya kunskaper och rön för att arbeta mot en ständig förbättring av vårt miljöarbete. Detta skall ske genom ett bättre utnyttjande av våra resurser, och användning av miljöanpassade material och metoder.
Vi skall så långt möjligt verka för att förebygga föroreningar genom att använda bästa möjliga teknik.
Vi skall bedriva verksamheten på ett sådant sätt att vi uppfyller gällande lagar, förordningar och att föreskrifter följs.
Vi skall medverka till minskad förbrukning av energi, vatten och andra råvaror.
Vi skall följa utbytesprincipen – sämre produkter, teknik, processer och förhållningssätt skall kontinuerligt bytas ut mot bättre.
Vi skall följa försiktighetsprincipen och skaffa oss de kunskaper som behövs, och vidta åtgärder för att skydda människors hälsa och miljö mot skada och olägenhet, så långt som det är rimligt.
Vi skall påverka, samarbeta och ställa tydliga miljökrav på våra leverantörer och entreprenörer. Teknik och produkter skall väljas med hänsyn till miljöegenskaper.
Vi skall kontinuerligt utbilda, informera och stimulera vår personal till att känna ett personligt engagemang och ansvar inom miljöområdet.
Vi skall ge våra hyresgäster möjlighet till information för att de aktivt skall kunna medverka i vårt gemensamma miljöarbete för en hållbar utveckling.