Startsida  /  Regler för offentlig allmän handling och sekretess inom AB EdetHus

Regler för offentlig allmän handling och sekretess

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också exempelvis handla om e-post, video- eller bandupptagningar.

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda och även sekretessbelagda till viss del, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

Handlingar som inte räknas som allmän handlingar är arbetsmaterial som till exempel minnesanteckningar (PM, andra anteckningar eller upptagning) som endast är till för ärendets presentation eller beredning räknas inte som allmänna handlingar. Inte heller utkast, koncept eller interna meddelanden inom en myndighet är allmänna. Detsamma gäller ojusterade protokoll eller tjänsteskrivelser.

Regler

Ej i samband med upphandlingar

• Bolaget skall skyndsamt lämna ut icke sekretessbelagda handlingar.
• Personuppgifter så som personnummer, adresser m.m. lämnas inte ut.
• Den som begär handlingarna skall själv hämta handlingarna på Stenhusvägen 3
• Avgiften för en beställning av upp till tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor per sida. Faktureringsavgift tillkommer med 45 kronor. Alla priser är exklusive moms.