EdetHus och kommunen kommer att sälja och köpa mark av varandra, enligt ett beslut i Kommunstyrelsen nyligen.

–      Vi gör oss av med fastigheter som kommunen har bättre nytta av, medan vi köper två fastigheter som vi kan bygga bostäder på, säger EdetHus VD Lars Wijkmark.

Affären handlar om att få till ett mer ändamålsenligt fastighetsägande för både kommunen och EdetHus. EdetHus har sedan länge haft ett antal fastigheter i sin ägo som egentligen inte ingår i bolagets affärsområde, menar VD Lars Wijkmark. Exempel på detta är Ströms slottspark, deponin i Högstorp, Utby bastu där ett kommunalt vattenverk är placerat liksom en bit mark i Ekeberg i Lödöse som idag rymmer en fotbollsplan och där den fördjupade översiktsplanen slår fast att området har utvecklingsmöjligheter för idrottsändamål. Dessa fastigheter säljs därför till kommunen, medan EdetHus i sin tur köper två fastigheter av kommunen där en av dem redan har byggrätt. Den ena är belägen nära Sadelmakaregården där man skulle kunna bygga ytterligare en huskropp, och den andra fastigheten utgörs idag av parkeringen vid Centrumhuset.

–      Vi ser ett fortsatt behov av fler hyresrätter i Lilla Edet, även om vi troligen står inför en lågkonjunktur när det gäller byggande. Men när konjunkturen vänder uppåt igen behöver vi ha byggbar mark redo så att det bara är att sätta igång, säger Lars Wijkmark.

Kommunen håller redan nu på med ett upprustningsarbete av Ströms slottspark och eftersom parken är detaljplanerad som allmän platsmark är det självklart att kommunen tar över ägandet, menar kommunalrådet Julia Färjhage (C). Vad gäller deponin i Högstorp är det kommunen som har miljöansvaret för anläggningen:

–      Därför är det också rimligt att vi har rådighet över marken. Vi har dessutom ett företag som vill arrendera för att bygga en solcellspark ovanpå deponin, och som vi nu ska skriva markanvisningsavtal med. Att det förhoppningsvis blir en solcellspark på deponin är fantastiskt bra. Främst för att Sverige är i stort behov av mer förnyelsebar el, men även för att det är en bra användning av ett område som det inte går att göra så mycket annat med och dessutom får kommunen en liten intäkt.

På samma fastighet ligger även Högstorps Motorbana, men deras verksamhet kommer enligt Julia Färjhage inte att påverkas av att kommunen tar över ägandet, utan löper på som tidigare.

(Bild nedan: EdetHus köper av kommunen den centrumfastighet som idag utgörs av parkering, för att i framtiden kunna bygga fler bostäder)

(Bild nedan: EdetHus säljer Strömsparken till Lilla Edets kommun)