EdetHus har mycket nöjda hyresgäster, enligt en undersökning som Hyresgästföreningen gjort.

Varje år sedan 2015 genomför Hyresgästföreningen i fem av sina regioner en enkätundersökning. Frågorna handlar om underhåll, information, trygghet, inflytande, tvättstuga, närmiljö och service. Svaren i enkäten omvandlas till ett medelvärde i ett poängsystem där 0 är minst nöjd och 100 mest nöjd. Sedan vägs svaren samman till ett nöjdhetsindex (NHI) där EdetHus hamnar på delad andraplats tillsammans med Lysekilsbostäder, med ett NHI på 71 procent.

– Det är glädjande att vi även i Hyresgästföreningens enkät ligger så bra till när det gäller nöjda hyresgäster. Samtidigt kan man inte luta sig tillbaka, vi ser ju också att det finns flera områden med förbättringspotential, säger EdetHus VD Lars Wijkmark.

Områden där EdetHus har högt NHI är exempelvis bemötande från hyresvärd, tillgänglighet och trygghet. Ett område där EdetHus däremot får låga poäng är hyresgästernas möjlighet till inflytande. EdetHus har tillsammans med den lokala Hyresgästföreningen en boinflytande-kommitté som brukar träffas minst en gång om året. Anita Andréasson sitter i Hyresgästföreningens styrelse och tycker att de har ett mycket bra samarbete med EdetHus, men att problemet är hyresgästernas brist på engagemang. Även innan pandemin var det få som kom till de lokala föreningsmötena, eller ens hörde av sig på telefon. Då kan man lätt få uppfattningen att alla hyresgäster är nöjda, menar Anita Andréasson:

–  Men vi vet ju att många har både synpunkter och önskemål. Man måste absolut inte ta på sig ett styrelseuppdrag i Hyresgästföreningen om man inte vill, det räcker med att höra av sig eller komma på våra möten ibland. Det finns jättemycket saker vi skulle kunna ordna tillsammans, som en plantering, grillplats eller ett äppelträd – eller något roligt för barnen. Men då krävs det lite engagemang från hyresgästerna själva.

Ett annat vanligt problemområde när det gäller bostäder är tvättstugan. I Hyresgästföreningens enkät framgår det att nöjdheten generellt är på en god nivå, framförallt vad gäller möjligheten att få tvättid. Nöjdheten vad gäller tvättstugans städning är däremot betydligt lägre. Mindre än hälften, 44 %, svarar att de är nöjda i frågan. Här är EdetHus näst sämst bland de kommuner i vår region som omfattas av enkäten. Som hos många andra fastighetsbolag städar EdetHus ordentligt några gånger per år, och i övrigt är det varje hyresgäst som ska göra rent efter sig i tvättstugan.

– Där är ju dilemmat att det vissa städar väldigt bra efter sig, medan andra knappt gör det alls. Dessutom har vi problem med att städutrustning som hinkar och moppar försvinner, och vi behöver fundera över hur vi ska lösa det. Visst skulle vi som hyresvärd kunna städa tvättstugan mycket oftare, men då skulle vi bli tvungna att höja hyrorna, säger Lars Wijkmark.

Ett annat frågeområde där EdetHus ser förbättringspotential är närmiljön, men där är det å andra sidan bara två kommunala bolag som presterar bättre, nämligen Skövdebostäder och Lysekilsbostäder. Här kan man rent allmänt se att nöjdheten är relativt hög exempelvis i frågan om belysningen i utemiljön, samt tillgången till parkering. Vad gäller möjligheterna till umgänge på gården och barnens tillgång till en trygg lekmiljö, är nöjdheten däremot något lägre. För EdetHus, som är ett litet bolag, är lekmiljöer för barn en kostnadsfråga. I det äldre lägenhetsbeståndet  bor dessutom relativt få barn, men i nybyggnation kommer lekmiljöer att finnas med, menar Lars Wijkmark.

– Vi är mitt uppe i en omorganisation, som bland annat innebär att miljövärdarna kommer att bli flera. Då får vi ett större och mer enhetligt fokus på utomhusmiljön i våra områden, och där ingår även gemensamhetsytorna, avslutar Lars Wijkmark.

FAKTA: 58 000 medlemmar svarade på Hyresgästföreningens enkät

  • Varje år sedan 2015 genomför Hyresgästföreningen i Aros-Gävle, BohusÄlvsborg-Skaraborg, Norrland, Stockholm, Sydost en enkätundersökning. Urvalet av deltagande kommuner skiljer sig åt från gång till gång.
  • Syftet är att mäta hur nöjda hyresgästerna är med sin värd.
  • Förra året deltog 58 563 medlemmar.
  • De svarade på 59 frågor om underhåll, information, trygghet, inflytande, tvättstuga, närmiljö och service.

Källa: Hyresgästföreningen