Gott Nytt År allesammans!

I skrivande stund har det gått fem månader sen jag tillträdde som VD för AB EdetHus. Tiden har rusat och dagarna varit så intensiva att det känns som om det bara var några veckor sedan jag började min första arbetsdag.

Största delen av min arbetstid har handlat om att förbereda oss för den utveckling av kommunen som vi förväntas bidra till. Först och främst har vi tagit tydligare plats som ett kommunalt bolag – kommunen är ju både vår ägare och största kund. Vår främsta uppgift är att tillhandahålla lokaler för kommunens verksamhet och bidra till den fortsatta expansionen i kommunen, och komplettera bostadsmarknaden där det behövs.

Vi har även påbörjat en kulturresa i bolaget som syftar till att när vi dagligen – i kundmötet – träffar skolpersonal, undersköterskor, stödassistenter, rektorer och enhetschefer är det på samma gång en representant för bolagets ägare vi möter. Och det är ett perspektiv vi behöver ha med oss, hela tiden, varje dag. Denna resa är viktig för befästa vår identitet som en trygg och pålitlig del av den kommunala koncernen.

Vi har också jobbat hårt med att befästa vår servicenivå. Bland annat genom en justering i vår organisation, med tydligt avgränsade arbetsområden för att säkerställa bästa service gentemot alla våra hyresgäster. Vi har gått ifrån uppdelning utifrån geografiska områden, och i stället gått mot tre renodlade affärsområden: Bostad, Kommunala Lokaler och Industri.  Vi märker redan ett positivt gensvar från våra hyresgäster och ägare!

Nu har 2023 slagit upp portarna, och det kommer att bli ett innehållsrikt år för såväl EdetHus som kommunen. Den nya brandstationen, Fuxernahallen, utbyggnaden av Strömskolan samt projektering av fastigheten Centralen 4 (det vill säga parkeringen vid centrumhuset), är nu i full gång. På Centralen 4 är målet att om två år bygga nya hyresrätter, som även bidrar till att knyta ihop det naturliga gångstråk som kommer att fortsätta utvecklas genom centrum. Vi fortsätter även exploateringen av Göta Bruk, så att den del av vår personal som tidigare utgått från Hercules-området nu får sin nya bas nära EdetHus kontor. På så vis samlar vi alla EdetHus anställda på en och samma plats. Men vi frigör också yta inom Herkules Industriby som är mer centralt beläget, och därför bör användas för det privata näringslivet.

Med tanke på världsläget står vi dock inför en utmaning ur finansieringssynpunkt, där ränteläge och ökande energipriser kommer innebära att vi får prioritera och lägga om tidsplaner. Samtidigt ser vi att EdetHus fortsätter att vara en viktig medspelare för kommunens tillväxt de kommande tio åren, och vi behöver därför ha ett betydligt längre ekonomiskt perspektiv än vad bolaget haft tidigare.

Eftersom prognoserna nu visar att räntorna kommer att återgå till en mer normal nivå än vad vi vant oss vid under de senaste fem åren, behöver vi ta höjd för detta genom att öka vår självfinansiering. På det viset får vi möjlighet att fortsatt bidra till utvecklingen av Göta Älvdalens pärla.

Vi fortsätter också det långsiktiga arbetet med att öka vår lönsamhet; bland annat genom energieffektiviseringar för att sänka våra driftskostnader. Men också genom att optimera vår uthyrningsbara yta – ett arbete där varje uthyrningsbar kvadratmeter räknas.

Slutligen vill jag tacka alla medarbetare på Edethus liksom tidigare VD Lars Wijkmark, kommunledning och politiker för det varma välkomnande som de bjudit undertecknad på, och för det kreativa samarbete som uppstått ur detta mottagande.

Välkomna att följa med på vår spännande resa!