Än så länge är det den nationella personuppgiftslagen, PUL, som reglerar hur personuppgifter i register och liknande får hanteras. Från och med slutet av maj 2018 ersätts den med en ny EU-förordning, dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – förkortat GDPR), som ger enskilda individer stärkt rätt till informationen om dem själva.

Kortfattat innebär det att vi som hyresvärd inte ska ha uppgifter som vi inte har anledning att ha om personer. Rykten har gått att personer har rätt att ”bli glömda”. Enskilda kan begära att få sina personuppgifter raderade som inte fyller någon funktion. Det innebär att vi som fastighetsbolag har rätt att ha vissa uppgifter för att vi skall kunna bedriva fastighetsförvaltning. Vi kommer för tydlighetens skull att skriva om bostadshyresavtalen för att klargöra våra registrerade uppgifter.

För AB EdetHus är det viktigt att vara transparent med hur vi behandlar kundernas data, och det är också viktigt att vi begär samtycke till att samla in persondata såsom telefonnummer, personnummer med mera. Det här innebär också att organisationer som har hand om persondata får ett utökat ansvar och bevisbördan för att rättfärdiga behandlingen av personuppgifter.
Den nya dataskyddsförordningen ger också enskilda rätt att begära ut de egna personuppgifterna från en organisation, och skärper även den enskildes rätt att göra en anmälan till Datainspektionen om ett företag eller organisation har agerat i strid mot lagen.

För oss som hyresvärd har vi dock inte många personuppgifter. Det kan röra sig om kontaktuppgifter, felanmälanhistoria, kundreskontra och liknande. AB EdetHus har redan i dag goda rutiner för hanteringen av personuppgifter, men kommer ändå att behöva se över våra rutiner och arbetssätt för att det ska stämma överens med den nya lagen. Exempelvis ska det säkerställas på vilket sätt, hur och vem som har tillgång till olika personuppgifter internt, samt vilka rutiner som finns när personuppgifter skall rensas ut då de inte längre är aktuella. Detta arbete gör vi i samarbete med ett 10-tal andra allmännyttiga fastighetsbolag i regionen.